Projects

                 

Фонд: Европейски фонд за регионално развитие

Финансираща програма: „Иновации и конкурентоспособност”  2014-2020

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации

 Договор: BG16RFOP002-1.001-0036-C01
Име на проект :  Внедряване от КЕИТ ООД на предназначена за износ продуктова иновация за защита от фалшификация на групови документи чрез полагане на шифрова маркировка по патентован метод.

Бенефициент: “КЕИТ“ ООД

Обща стойност: 537 300.00 лв., от които 411 034.50 лв. европейско и
72 535.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.11.2018 г.
Край:      27.11.2019 г.

Резюме: Предвидените за изпълнение дейности по проекта имат за цел внедряването и пазарната реализация на нови за България и света иновативни продукти за защита на група документи или ценни книжа, състоящи се от 2, 3 или n на брой свързани елемента (виза, залепена на паспортна страница, документ с таксова марка и др.) посредством лазерна перфорация за шифрова маркировка, на база собствен патент.