Projects

                 

Фонд: Европейски фонд за регионално развитие

Финансираща програма: „Иновации и конкурентоспособност”  2014-2020

Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации

 Договор: BG16RFOP002-1.001-0036-C01
Име на проект :  Внедряване от КЕИТ ООД на предназначена за износ продуктова иновация за защита от фалшификация на групови документи чрез полагане на шифрова маркировка по патентован метод.

Бенефициент: “КЕИТ“ ООД

Обща стойност: 537 300.00 лв., от които 411 034.50 лв. европейско и
72 535.50 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.11.2018 г.
Край:      27.11.2019 г.

Резюме: Предвидените за изпълнение дейности по проекта имат за цел внедряването и пазарната реализация на нови за България и света иновативни продукти за защита на група документи или ценни книжа, състоящи се от 2, 3 или n на брой свързани елемента (виза, залепена на паспортна страница, документ с таксова марка и др.) посредством лазерна перфорация за шифрова маркировка, на база собствен патент.

 

Обявена е обществена поръчка с публична покана

Предмет “Доставка на оборудване по две обособени позиции”

ОП 1 “Доставка на лазерна система за перфорация” с прогнозна стойност 57000 лв. без ДДС;

ОП 2 “Доставка на оборудване (хардуер) за диагностика на интензитет на лазерно лъчение” с прогнозна стойност 6000 лв. без ДДС.

Краен срок за подаване на оферти: 25.02.2019г.

Пълната документация за обществената поръчка може да бъде изтеглена от ИСУН 2020 или следния линк:

https://www.dropbox.com/s/72h5s53x0jlhzja/dokumentacia.zip?dl=0

Обявена е обществена поръчка с публична покана

Предмет “„Предоставяне на юридически услуги във връзка с патентна защита и закрила на технология, продукти и услуги, обект на патентна заявка и патенти, на които се основава внедряваната по проекта иновация“

Прогнозна стойност 104 300 без ДДС

Краен срок за подаване на оферти: 15.03.2019г.

Пълната документация за обществената поръчка може да бъде изтеглена от ИСУН 2020 или следния линк:

https://www.dropbox.com/s/nae5i46cq0dn8b2/dokuemntacia-2.zip?dl=0

Обявена е обществена поръчка с публична покана

Предмет “„Разработка на специализиран софтуер за защита на групови документи и ценни книжа“

Прогнозна стойност 350 000 без ДДС

Краен срок за подаване на оферти: 22.04.2019г.

Пълната документация за обществената поръчка може да бъде изтеглена от ИСУН 2020 или следния линк:

 

https://www.dropbox.com/s/282a9t6v2xly7r8/software-dokumentacia.zip?dl=0